OpenData&HVD

Téma Otvorených údajov a datasetov s vysokou pridanou hodnotou (High Value Datasets) úzko súvisí s problematikou INSPIRE a harmonizovaným zdieľaním priestorových údajov a služieb. 

Legislatíva

EU legislatíva

  • Smernica Open Data -  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora.
  • HVD nariadenie - VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/138, ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia.

SK legislatíva

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Súvisiace referencie

Súvisiace podujatia