Validácia

Predstavuje súbor procesov a nástrojov zameraných na kontrolu súladu s INSPIRE legislatívnymi požiadavkami a odporúčaniami súvisiacej technickej dokumentácie.

Validácia má napomôcť pri kontrole naplnenia INSPIRE legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní.

Rozsah validácie

V zmysle uvedeného validácia adresuje nasledovné 3 INSPIRE technické komponenty:

  • Metaúdaje
  • Služby
  • Interoperabilitu

Forma deklarácie súladu

Požiadavka na zabezpečenie súladu priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov je adresovaná členským štátom a konkrétnym poskytovateľom priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov, pričom súlad so špecifikáciami jednotlivých INSPIRE komponent je popísaný prostredníctvom metaúdajov. Deklarácia súladu je realizovaná prostredníctvom metaúdajového prvku „Conformity“ (Súlad) a jeho podriadených prvkov „Specification“ (Špecifikácia) obsahujúceho citáciu relevantných Vykonávacích predpisov a „degree of conformity“ (Stupeň súladu), identifikujúceho mieru súladu s danou špecifikáciou (Conformant, Not conformant, Not evaluated).

Nástroje na validáciu

Pre validáciu jednotlivých komponent je možné použiť:

  1. Produkčnú  verziu INSPIRE Validátora (Prevádzkovanou Európskou komisiou) 
  2. Stage verziu INSPIRE Validátora (Prevádzkovanou Európskou komisiou) 
  3. SK lokalizáciu INSPIRE Validátora (Prevádzkovanú MŽP SR)