Kontakt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sekcia informatiky  |  odbor stratégie IKT
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
tel: +421 48  4374 523
e-mail: inspire@enviro.gov.sk

Ďalšie SK INSPIRE info @ INSPIRE EU