Legislatíva

INSPIRE je regulovaný sériou legislatívnych dokumentov na Európskej i národnej úrovni.

EU Legislatíva

 Názov predpisuPublikácia
Smernica INSPIRESMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE)25.04.2007

Metaúdaje

 Názov predpisuPublikácia
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov11.12.2014
 Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje15.01.2010
 Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje03.12.2008

Sieťové služby

 Názov predpisuPublikácia
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1088/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o ukladacie služby a transformačné služby.08.12.2010
 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 976/2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby20.10.2009

Interoperabilita

 Názov predpisuPublikácia
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1312/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov11.12.2014
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2013,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov10.12.2013
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Korigendum a konsolidovaná verzia)06.02.2011
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov05.02.2011
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov08.12.2010
 Názov predpisuPublikácia

Harmonizované zdieľanie

 Názov predpisuPublikácia
 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 268/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok29.03.2010

Monitoring a podávanie správ

 Názov predpisuPublikácia
 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1372,ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ18.09.2019
 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1010 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS05.06.2019

SK Legislatíva

 Názov predpisuPublikácia
Zákon NIPIZákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, v znení neskorších predpisov01.02.2010
Vyhláška NIPIVyhláška č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, v znení neskorších predpisov14.10.2011