O INSPIRE

INSPIRE predstavuje InfraStructure for sPatial InfoRmation in Europe, resp. infraštruktúru priestorových informácií v Európe.

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť harmonizované zdieľanie a využívanie priestorových informácií v Európe.

Základné princípy INSPIRE:

  • Údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie.
  • Možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami.
  • Priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami.
  • Priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie.
  • Jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť.

INSPIRE by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve, tak aj za hranicami Spoločenstva.

INSPIRE

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť harmonizované zdieľanie a využívanie priestorových informácií v Európe.

Základné princípy INSPIRE:

  • Údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie.
  • Možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami.
  • Priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami.
  • Priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie.
  • Jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť.

INSPIRE by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve, tak aj za hranicami Spoločenstva. Prístup do do jednotlivých infraštruktúr na centrálnej EÚ úrovni zabezpečuje INSPIRE Geoportál, prevádzkovaný Európskou komisiou.  

NIPI

Implementácia a prevádzka INSPIRE v Slovenskej republike je realizovaná prostredníctvom Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI). NIPI je na Slovensku regulovaná legislatívou a koordinovaná s cieľom zabezpečiť harmonizované sprístupnenie priestorových údajov.

Legislatívna definícia NIPI zahŕňa “metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené”.