Nová služba monitoringu

INSPIRE, publikované 28.02.2024

Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti datasetov.

Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti datasetov.

Poskytovatelia priestorových údajov by mali pri ich sprístupňovaní prostredníctvom sieťových služieb zabezpečovať naplnenie požiadaviek ich kvality. Jedným z kritérií kvality služby je aj pravdepodobnosť dostupnosti sieťovej služby, ktorá by byť 99% času

Pre používateľov je táto informácia dôležitá pri zvažovaní dôveryhodnosti takto poskytovaných priestorových údajov a rozhodovaní sa o ich možnostiach následného využitia. 

Pre podporu monitoringu boli v rámci Sekcie informatiky MŽP SR iniciované aktivity na vývoji technologického riešenia (postaveného nad technológiami Elasticsearch, Kibana, Heartbeat), ktoré na základe obsahu metaúdajov v Registri priestorových informácií monitorujú a vyhodnocujú dostupnosť zdokumentovaných datasetov. V súčasnosti reprezentuje dostupnosť datasetu agregovaný údaj vypočítaný z dostupnosti jednotlivých služieb prostredníctvom ktorých je dataset sprístupnený za obdobie ostatných 90 dní. Časom sa toto obdobie bude upravovať podľa potrieb. Samotná informácia o dostupnosti datasetu je momentálne dostupná prostredníctvom Národného geoportálu v detailnom popise datasetu. Vzhľadom na prebiehajúci vývoj a ladenie technologického riešenia má informácia o dostupnosti v súčasnosti informatívny charakter.

Do budúcna  sú plánované aktivity, zamerané na podporu generovania notifikácií v prípade výpadkov dostupnosti datasetov (a súvisiacich služieb), podpora pre ďalšie kritéria pre kvalitu služieb ako aj ďalšie možnosti prezentácie výsledkov monitoringu.